Definition of fancy

Common misspellings:
 • dancy (0.0%)
 • fency (0.0%)
 • fancyy (0.0%)
 • fance (13.9%)
 • fancey (40.3%)
 • fanzy (0.0%)
 • funcy (0.0%)
 • fnacy (2.8%)
 • ancy (0.0%)
 • facy (15.3%)
 • fanncy (0.0%)
 • fany (1.4%)
 • favcy (0.0%)
 • fancya (2.8%)
 • fanc (0.0%)
 • facey (0.0%)
 • fancie (2.8%)
 • fanacy (0.0%)
 • fancys (0.0%)
 • fansy (9.7%)
 • vancy (0.0%)
 • facny (5.6%)
 • fanct (0.0%)
Misspellings percentages are collected from over 15,411,110 spell check sessions on www.spellchecker.net from Jan 2010 - Jun 2012.